Các công việc có thể thay đổi từ JISSYUUSEI thành TOKUTEI (実習生から特定に変更できる仕事)

Về mối liên hệ giữa ngành nghề thuộc đối tượng được chuyển đổi của Thực tập kỹ năng số 2 và lĩnh vực của Kỹ năng đặc định số 1 (phân
loại nghiệp vụ)

技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について