Chú ý, những người nước ngoài tại Nhật nghĩ việc trong năm nay mà chưa được tuyển dụng vào cuối tháng 12 hãy cẩn thận.

今年从会社辞职后,到12月底为止还没有再求职的外国人注意事项:
今年会社を辞めて12月末で再就職していない外国人が注意すること

Tại Nhật Bản, cứ vào cuối tháng 12 hàng năm, công ty lập “phiếu khấu trừ thuế” cho nhân viên và báo cáo nội dung với cơ quan thuế.
 Người nước ngoài đã rời công ty trong năm nay và chưa làm việc cho công ty mới phải khai thuế (khai báo với cơ quan thuế).
 Nếu không khai báo với cơ quan thuế, người nước ngoài có kỹ năng cụ thể sẽ không được gia hạn tư cách lưu trú vào năm sau.
 Nếu bạn không hiểu về thủ tục, vui lòng tham khảo, nhờ hỏi người Nhật mà bạn quen biết.

在日本,每年12月底会社都会做一份职员的“源泉征收票”(先行扣除税单)并向税务局报告其内容。
今年辞职后还没有在新公司就职工作的外国人要自行进行申报(向税务局报告)。
如果不向税务局报告的话、第二年特定技能资格更新就办不下来。
不懂相关手续的外国人最好和身边熟悉的日本人商量后进行手续的办理。

日本では毎年12月末に、会社が社員の「源泉徴収票」を作成し、その内容を税務署に報告します。
今年会社を辞めて、まだ新しい会社で働いていない外国人は、自分で確定申告(税務署への報告)をしなければなりません。
もし税務署への報告をしないと、特定技能外国人は翌年の在留資格更新ができなくなります。
手続きが分からない人は、親しい日本人に相談してください。