Trường hợp xin nghỉ phép ở công ty dểd tạm thời về – Đối với việc nghỉ phép và nghỉ việc có  一時帰国で会社を休む場合~有給休暇と欠勤について

Theo luật pháp Nhật Bản, nhân viên làm việc trong công ty trên 6 tháng được nghỉ 10 ngày có lương.
Nhân viên được tự do quyết định cách sử dụng thời gian nghỉ có lương của họ. Tuy nhiên, vào thời điểm công ty bận rộn thì có thể thay đổi thời gian nghỉ hưởng lương.
日本の法律では、会社に入社6か月を超えた社員には10日間の有給休暇が与えられます。
有給休暇をどう使うかは社員の自由です。ただし会社は、会社が忙しいときは有給休暇の時期を変更することができます。

Ngoài ra, nếu bạn đã sử dụng hết thời gian nghỉ có lương mà nghĩ ngơi thêm, gọi là vắng mặt 「欠勤:けっきん」. Ngoài ra nếu bạn tự ý nghĩ mà không có sự cho phép của công ty, không thông báo với công ty thì đó là hành vi tự ý vắng mặt「無断欠勤:むだんけっきん」 . Việc tự ý vắng mặt không báo trước sẽ bị xử lý theo nội quy làm việc của công ty
また有給休暇を使い切って休むと「欠勤」になります。さらに会社の許可なしで欠勤すると「無断欠勤」になります。無断欠勤は会社の就業規則により処分対象になります。

Trường hợp người nước ngoài với một kỹ năng cụ thể nghĩ phép tạm thời để về nước, vui lòng làm như sau.
*Bạn có thể tự do về nước trong phạm vi ngày nghỉ phép có lương. Tuy nhiên, hãy bàn bạc ý kiến với công ty trước để quyết định thời điểm nghỉ ngơi.
*Nếu bạn về nước quá số ngày nghỉ phép có lương, bạn cần được sự cho phép của công ty. Làm thủ tục xin nghỉ phép theo quy định của công ty.
特定技能外国人が一時帰国する場合、次のようにしてください。
*有給休暇の日数の範囲で帰国するなら自由です。ただし休む時期については会社と相談して決めてください。
*有給休暇の日数を超えて帰国する場合は、会社の許可が必要です。会社のルールにのっとって休暇申請をしてください。