Về việc thanh toán các chi phí y tế dạng cao 高額な医療費の支払いについて

Thanh toán chi phí y tế – Sự khác biệt giữa thực tập sinh kỹ năng và người nước ngoài có kỹ năng đặc định (tokuteigino). 医療費支払い~技能実習生と特定技能外国人の違い

Ở Nhật, 70% chi phí khám chữa bệnh do bảo hiểm y tế chi trả nên người bệnh chỉ cần thanh toán là 30%.

Thực tập sinh kỹ năng ngoài bảo hiểm y tế bình thường còn có cả bảo hiểm riêng và được hỗ trợ trả luôn 30% chi phí viện phí. Do đó, cá nhân không phải trả chi phí gì.

Người nước ngoài có kỹ năng cụ thể, như người Nhật, phải trả 30% chi phí y tế của họ.

日本では、医療費の7割が健康保険で支払われるので、本人の負担は3割です。

技能実習生は、別に医療保険に加入していて、本人負担の3割分も支払われます。したがって本人負担はありません。

特定技能外国人は、日本人と同じで、医療費の3割を本人負担します。

Hoàn trả chi phí y tế dạng cao 高額医療費の払い戻し

Trường hợp nếu chi phí y tế  cao do phẫu thuật, v.v., một phần gánh nặng phải trả  của người đó sẽ được trả lại.

Số tiền trả lại phụ thuộc vào mức lương của người đó.

Ví dụ, nếu một người có mức lương hàng tháng là 250.000 yên và chi phí y tế đã trả trong một tháng vượt quá 57.600 yên, thì số tiền vượt quá mức đó sẽ được trả lại.

Vui lòng tham khảo ý kiến ​​của bệnh viện để biết chi tiết.

手術などで医療費が高額になった場合、本人負担分の一部が戻ってきます。
戻ってくる金額は、その人の給料水準によって異なります。
例えば月給25万円の人で、1か月間に支払った医療費が57,600円を超えた場合、超えた部分の金額が戻ってきます。
詳しいことは病院に相談してください。